Sisaket College of Agriculture and Technology " The institute that can change your life. "

||สอศ||สำนักอำนวยการ||C-poor ||E-Office||บทเรียนออนไลน์||อ่านข่าว||ข่าวศรีเกษบ้านเรา||

วันอังคารที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
http://www.facebook.com/sskcat Google    

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร วษท.ศก.
โครงสร้างการบริหารงาน
ตารางสอน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กรอบจัดทำแผน 2559

ข้อมูลสถานประกอบการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

กระดานข่าวเกษตรศรี

ร้านค้าพันธุ์ไม้

KM เกษตรศรี

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถิติจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เทศกาลและงานประเพณี

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาประมง

จังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศ.ก.
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
สำนักงานแรงงานจังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ตลาดนัดแรงงานจังหวัด

สถานศึกษาและหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักนโยบายและแผน
สำนักติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
สำนักมาตรฐานอาชีวฯ
สำนักวิจัยและพัฒนา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
กลุ่มงานนโยบายและติดตาม

อศจ. ศรีสะเกษ

ศูนย์ปฏิบัติการ POC อศจ.

ระบบงานสารบัญ e-document

เว็บบริหารจัดการองค์ความรู้

สถานศึกษา

ว.เทคนิคศรีสะเกษ

ว.การอาชีพศรีสะเกษ

ว.เทคนิคกันทรลักษ
ว.การอาชีพขุนหาญ
ว.สารพัดช่างศรีสะเกษ
วทก.กันทรารมย์
วทก.ราษีไศล

โครงการร่วมต่างประเทศ
รร.พระราชทานกัมปงเชลเตียล
อาราวา ไทย-อิสราเอล
ฝึกงานไทย-เดนมาร์ก
โครงการอาสาสมัครเกาหลีฯ
ทวีภาคี-เบทาโกร
ทวีภาคีโคนม
โครงการแลกเปลี่ยนไนจีเรีย
สถิติเว็บไซด์
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
2,777
เดือนที่แล้ว
2,777
ปีนี้
5,318
ปีที่แล้ว
17,363

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560

Link น่าสนใจ

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

           เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) จึงได้จัดปฏิทินการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2560 ไว้ดังต่อไปนี้

 

 

ภาคเรียนที่ 1/2560

วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

กำหนดภายหลัง

วันเปิดภาคการศึกษา (ตามประกาศสถาบันฯ)

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

วันไหว้ครูและเข้าร่วมกิจกรรมเปิดหน่วย อกท. (ร่วมกับ วษท. ศก.)

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

วันเข้าชั้นเรียน  

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

เข้าร่วมการเสวนาการเกษตร เรื่อง “บทบาทของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนากำลังคนภาคเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0”

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

วันสุดท้ายของการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

วันสอบปลายภาค

กำหนดโดยครูผู้สอน

วันปิดภาคการศึกษา (ตามประกาศสถาบันฯ) 

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

วันประกาศผลการศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

   

ภาคเรียนที่ 2/2560

วันลงทะเบียนเรียน

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560

วันเปิดภาคการศึกษา (ตามประกาศสถาบันฯ)

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

วันเข้าชั้นเรียน

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

วันสุดท้ายของการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

วันสอบปลายภาค

กำหนดโดยครูผู้สอน

วันปิดภาคการศึกษา (ตามประกาศสถาบันฯ)

 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

วันประกาศผลการศึกษา

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

   

               

                         

                               

 

                              

                 

                                

                                

                                 

               

                           

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน
รายชื่อนักศึกษา 2562

รายงานข้อมูล

รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการปฏิบัติงานฟาร์มประจำเดือน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

หลักสูตรปริญญาตรี (ทลบ.)

ข้อมูลหลักสูตร (ทลบ.) ต่อเนื่อง
กรรมการหลักสูตร
คณะผู้สอน
ปฏิทินการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษา 2559
บทเรียนออนไลน์
 บทเรียนออนไลน์(เก่า)  บทเรียนออนไลน์

เว็บไซต์ครู

เว็บไซด์ผลงานนักศึกษา
ระบบออนไลน์

ระบบบริหารงานวิทยาลัย

ระบบงานบุคลากร วษท.ศก
ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ
เสวนา & ผู้อำนวยการ
ร้านค้าพันธุ์ไม้
KM เกษตรศรี

E-learning

เรียนผสมเทียมออนไลน์
จุฬาออนไลน์
NECTEC
thaiwbi
e-learning วษท.ชัยภูมิ
e-learning Krudet.com
e-learning วษท.เชียงราย
e-learning วษท,นครราชสีมา
school net !!!
วัดผลดอทคอม

ห้องสมุด

ห้องสมุด online
AIT
วิทยานิพนธ์ไทย
ห้องสมุด ม.ขอนแก่น
ห้องสมุด ม.มหาสารคาม
ห้องสมุด ม.เชียงใหม่
ห้องสมุด ม.จุฬาฯ
ห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์
ห้องสมุด ม.เกษตรศาสตร์
ห้องสมุด ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

จัดหางาน

กรมการจัดหางาน
สมัครงาน
สมัครงานกับ Jobthai
หางานกับJob Thai Web

การศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Sisaket College of Agriculture and Technology
 90 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000   โทร. 045-612934 Fax 045-613438
E-mail :  sskcat@sskcat.ac.th   
 Webmaster::  prajak.n@sskcat.ac.th