Sisaket College of Agriculture and Technology " The institute that can change your life. "

||สอศ||สำนักอำนวยการ||C-poor ||E-Office||บทเรียนออนไลน์||อ่านข่าว||ข่าวศรีเกษบ้านเรา||

วันอังคารที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
http://www.facebook.com/sskcat Google    

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร วษท.ศก.
โครงสร้างการบริหารงาน
ตารางสอน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กรอบจัดทำแผน 2559

ข้อมูลสถานประกอบการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

กระดานข่าวเกษตรศรี

ร้านค้าพันธุ์ไม้

KM เกษตรศรี

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถิติจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เทศกาลและงานประเพณี

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาประมง

จังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศ.ก.
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
สำนักงานแรงงานจังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ตลาดนัดแรงงานจังหวัด

สถานศึกษาและหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักนโยบายและแผน
สำนักติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
สำนักมาตรฐานอาชีวฯ
สำนักวิจัยและพัฒนา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
กลุ่มงานนโยบายและติดตาม

อศจ. ศรีสะเกษ

ศูนย์ปฏิบัติการ POC อศจ.

ระบบงานสารบัญ e-document

เว็บบริหารจัดการองค์ความรู้

สถานศึกษา

ว.เทคนิคศรีสะเกษ

ว.การอาชีพศรีสะเกษ

ว.เทคนิคกันทรลักษ
ว.การอาชีพขุนหาญ
ว.สารพัดช่างศรีสะเกษ
วทก.กันทรารมย์
วทก.ราษีไศล

โครงการร่วมต่างประเทศ
รร.พระราชทานกัมปงเชลเตียล
อาราวา ไทย-อิสราเอล
ฝึกงานไทย-เดนมาร์ก
โครงการอาสาสมัครเกาหลีฯ
ทวีภาคี-เบทาโกร
ทวีภาคีโคนม
โครงการแลกเปลี่ยนไนจีเรีย
สถิติเว็บไซด์
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
2,777
เดือนที่แล้ว
2,777
ปีนี้
5,318
ปีที่แล้ว
17,363

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560

Link น่าสนใจ

 

 

คณะอาจารย์ผู้สอน

 

 

44-4503-2002   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ประยุกต์ (Applied Animal Breeding)

3(2-3-5)

ดร.คำรณ  เดชมา

   

44-4503-2007   มาตรฐานและความปลอดภัยใน

 การผลิตสัตว์  

(Standard and Safety in Animal Production)

3(2-2-5)

นายปริทรรศน์ รบกล้า

   

44-4503-2001   เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์  (Research Technique in Animal Science)

3(2-2-5)

นางวรรณพร คำเพราะ

   

44-4503-2305  การจัดการพืชอาหารสัตว์  

(Forage Crop Management)

3(2-2-5)

นายบุญเลิศ โพธิ์บอน

   

44-4503-2006   เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ (Animal Feed Production Technology)

3(2-3-5)

นายนครินทร์  หนูสวัสดิ์

   

44-4503-2008   เทคโนโลยีโรงเรือนและอุปกรณ์ในการผลิตสัตว์  

(Animal Housing and Equipments Technology)

3(2-3-5)

นายเลิศฤทธิ์ เอื้อสามาลย์

   

44-4503-2003   การจัดการสุขภาพสัตว์  

(Animal Health Management)

3(2-3-5)

 

44-4503-2306 การสุขาภิบาลและโรคโคและกระบือ  (Sanitation and Cattle Diseases)

3(2-3-5)

นางสาวเจตนา หนูพันธ์

   

44-4503-2302   เทคโนโลยีการผลิตโคนม  

(Dairy Cattle Production Technology)

3(2-3-5)

 

44-4503-2304   เทคโนโลยีการจัดการน้ำนม  

(Milk Management Technology)

3(2-3-5)

นางสาวมลิวรรณ์ สังฆะภูมิ

 

 

44-4000-1301   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร  (Science for Agriculture Technology)

3(2-2-5)

นางศรีภรัชต์ รัศมีวงจันทร์

   

44-4503-2010   กลยุทธ์การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  (Strategies of Small Business Management)

3(2-3-5)

นางพิชญดา จรูญฉาย

 

 

44-4000-1613  มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ  

(Human Relationship in Organization)

3(3-3-6)

นางอัญชลี โรจนวิภาต

   

44-4000-1402   สถิติเพื่องานอาชีพ  

(Statistics for Careers)

3(3-0-6)

ดร.สิทธิศักดิ์  อาจหาญ

   

44-4000-1201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้  

(English for Communication and Study Skills)

3(2-2-5)

นางจิตรา อาจิณกิจ

   

44-4000-1511   วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  

(Way of Life on  Sufficience Economy)

3(3-0-6)

นายเจนศักดิ์  รัตนลัมป์

   

44-4503-2307   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และ

                        ผลิตภัณฑ์นม  

(Meat and Milk Products Technology)

3(2-3-5)

นางสาวชมนาด พวงสวัสดิ์

 

 

44-4000-1201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ

    ทักษะการเรียนรู้  

(English for Communication and Study Skills)

3(2-2-5)

นายประจักษ์  นาราช

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน
รายชื่อนักศึกษา 2562

รายงานข้อมูล

รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการปฏิบัติงานฟาร์มประจำเดือน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

หลักสูตรปริญญาตรี (ทลบ.)

ข้อมูลหลักสูตร (ทลบ.) ต่อเนื่อง
กรรมการหลักสูตร
คณะผู้สอน
ปฏิทินการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษา 2559
บทเรียนออนไลน์
 บทเรียนออนไลน์(เก่า)  บทเรียนออนไลน์

เว็บไซต์ครู

เว็บไซด์ผลงานนักศึกษา
ระบบออนไลน์

ระบบบริหารงานวิทยาลัย

ระบบงานบุคลากร วษท.ศก
ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ
เสวนา & ผู้อำนวยการ
ร้านค้าพันธุ์ไม้
KM เกษตรศรี

E-learning

เรียนผสมเทียมออนไลน์
จุฬาออนไลน์
NECTEC
thaiwbi
e-learning วษท.ชัยภูมิ
e-learning Krudet.com
e-learning วษท.เชียงราย
e-learning วษท,นครราชสีมา
school net !!!
วัดผลดอทคอม

ห้องสมุด

ห้องสมุด online
AIT
วิทยานิพนธ์ไทย
ห้องสมุด ม.ขอนแก่น
ห้องสมุด ม.มหาสารคาม
ห้องสมุด ม.เชียงใหม่
ห้องสมุด ม.จุฬาฯ
ห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์
ห้องสมุด ม.เกษตรศาสตร์
ห้องสมุด ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

จัดหางาน

กรมการจัดหางาน
สมัครงาน
สมัครงานกับ Jobthai
หางานกับJob Thai Web

การศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Sisaket College of Agriculture and Technology
 90 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000   โทร. 045-612934 Fax 045-613438
E-mail :  sskcat@sskcat.ac.th   
 Webmaster::  prajak.n@sskcat.ac.th