การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(คุณภาพชีวิต)

Teacher: นายวิสูตร์ ทองดีเจริญ


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทักษะการดำเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตามวัยของตนเอง ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ อาหารและโภชนาการในการป้องกันโรค การใช้ยา การป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นเกมกีฬาไทยหรือกีฬาสากล ประยุกต์หลักการรุก การป้องกัน ให้ความร่วมมือในการเล่นและ แข่งขันด้วยการเข้าร่วมแข่งขัน และจัดกิจกรรมแข่งขันเกมกีฬาไทย หรือกีฬาสากลในสถานศึกษา