Sisaket College of Agriculture and Technology " The institute that can change your life. "

||สอศ||สำนักอำนวยการ||C-poor ||E-Office||บทเรียนออนไลน์||อ่านข่าว||ข่าวศรีเกษบ้านเรา||

วันจันทร์ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
http://www.facebook.com/sskcat Google    

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร วษท.ศก.
โครงสร้างการบริหารงาน
ตารางสอน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กรอบจัดทำแผน 2559

ข้อมูลสถานประกอบการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

กระดานข่าวเกษตรศรี

ร้านค้าพันธุ์ไม้

KM เกษตรศรี

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถิติจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เทศกาลและงานประเพณี

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาประมง

จังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศ.ก.
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
สำนักงานแรงงานจังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ตลาดนัดแรงงานจังหวัด

สถานศึกษา

ว.เทคนิคศรีสะเกษ

ว.การอาชีพศรีสะเกษ

ว.เทคนิคกันทรลักษ
ว.การอาชีพขุนหาญ
ว.สารพัดช่างศรีสะเกษ
วทก.กันทรารมย์
วทก.ราษีไศล

โครงการร่วมต่างประเทศ
รร.พระราชทานกัมปงเชลเตียล
อาราวา ไทย-อิสราเอล
ฝึกงานไทย-เดนมาร์ก
โครงการอาสาสมัครเกาหลีฯ
ทวีภาคี-เบทาโกร
ทวีภาคีโคนม
โครงการแลกเปลี่ยนไนจีเรีย
สถิติเว็บไซด์
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
2,089
เดือนที่แล้ว
2,163
ปีนี้
22,581
ปีที่แล้ว
22,035

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560

Link น่าสนใจ

 

นโบบาย 9 ข้อสำหรับพัฒนาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558

 

   1. การบริหารงานฟาร์มเชิงธุรกิจ บริหารงานด้วยกลุ่มบุคคล จ่ายค่าตอบแทนผู้ทำงานฟาร์มตามระเบียบ

   2. จัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและชีววิถึ

   3. ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์

   4. การจัดห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางครบทุกแผนกวิชา โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์

   5. เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการจัดการเรียน Mini English Program

   6. การส่งเสริมงานวิจัยครู การวิจัยการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนางานฟาร์ม การวิจัยพัฒนาสถานศึกษา

   7. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดทำ MOU และจัดทำแผนการฝึกอาชีพ แผนกวิชาละ 10 แห่ง

       โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ มีการติดตามประเมินผล

   8. การใช้ระบบ ICT เพื่อการบริหารและเพื่อการเรียนการสอน  

   9. การจัดระบบสวัสดิการครูและบุคลากร มีการประเมนผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์

กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Sisaket College of Agriculture and Technology
 91 ม.8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000   โทร. 045-612934 Fax 045-613438
E-mail :  saraban@sskcat.ac.th   
 Webmaster::  prajak.n@sskcat.ac.th