sskcatsskcatsskcat

 
Sisaket College of Agriculture and Technology " The institute that can change your life. "

||สอศ||สำนักอำนวยการ||C-poor ||E-Office||บทเรียนออนไลน์||อ่านข่าว||ข่าวศรีเกษบ้านเรา||

วันจันทร์ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Google Search   

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร วษท.ศก.
โครงสร้างการบริหารงาน
ตารางสอน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กรอบจัดทำแผน 2559

ข้อมูลสถานประกอบการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

กระดานข่าวเกษตรศรี

ร้านค้าพันธุ์ไม้

KM เกษตรศรี

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถิติจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เทศกาลและงานประเพณี

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาประมง

จังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศ.ก.
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
สำนักงานแรงงานจังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ตลาดนัดแรงงานจังหวัด

สถานศึกษา

ว.เทคนิคศรีสะเกษ

ว.การอาชีพศรีสะเกษ

ว.เทคนิคกันทรลักษ
ว.การอาชีพขุนหาญ
ว.สารพัดช่างศรีสะเกษ
วทก.กันทรารมย์
วทก.ราษีไศล

โครงการร่วมต่างประเทศ
รร.พระราชทานกัมปงเชลเตียล
อาราวา ไทย-อิสราเอล
ฝึกงานไทย-เดนมาร์ก
โครงการอาสาสมัครเกาหลีฯ
ทวีภาคี-เบทาโกร
ทวีภาคีโคนม
โครงการแลกเปลี่ยนไนจีเรีย
สถิติเว็บไซด์
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
2,089
เดือนที่แล้ว
2,163
ปีนี้
22,581
ปีที่แล้ว
22,035

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560

Link น่าสนใจ

 

           

โครงการความร่วมมือจัดการเรียน การสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์
ระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กับ
ARAVA INTERNATIONAL CENTER FORAGRICULTURE  TRAINING ( AICAT)
ประเทศอิสราเอล


 

ความเป็นมาของโครงการ

         ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษา (ขณะนั้น) ได้ส่งครู อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกับสถาบันจุฬาภรณ์ เพื่อไปฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร ในโครงการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเกษตรกรรมก้าวหน้า ที่ส่งนักศึกษาไปเพื่อฝึกปฏิบัติงานในฟาร์ม เป็นเวลา 11 เดือน ณ ประเทศอิสราเอลในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการพัฒนาความร่วมมือจากโครงการฝึกปฏิบัติงานเกษตรกรรมก้าวหน้ามาเป็นโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน ปวส.พืชศาสตร์ ทวิภาคีไทย- อิสราเอล โดยนายวีระศักดิ์  วงศ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะ อันประกอบด้วย ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต่าง ๆ คือ นายเกรียงศักดิ์ ศิลป์ประสิทธิ์  นายประยูร โพธิ์งามนายบุญช่วย ศรีเกษ นายทศพร ชัมภูทะ นายประกอบ รัตนพันธุ์ และผู้ประสานงานในขณะนั้นคือนางอรษา แกล้วเกษตรกรณ์ ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกงานของนักศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนาโครงการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ Arava International Center for Agriculture and Training (AICAT) ณเขต Arava ประเทศอิสราเอล และได้เริ่มโครงการรุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2543 จํานวน 40 คน รุ่นที่ 2 ปี 2544  จํานวน 47  คน ดําเนินการโดยผู้อํานวยการ เกรียงศักดิ์    ศิลป์ประสิทธิ์ ณ ศูนย์เตรียมความพร้อมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

         ในปี 2545 จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีมากขึ้น และทาง AICAT ได้ให้โควตาจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 100 คน จึงได้ขยายให้มีการเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมขึ้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และศรีสะเกษในปี 2546-2549  จํานวนนักศึกษาได้เพิ่มขึ้นเป็น150 คน และจัดให้มีเฉพาะโครงการ ปวส. พืชศาสตร์ทวิภาคีไทย-อิสราเอล ดังนั้น จึงได้ขยายให้มีการเปิดศูนย์การเตรียมความพร้อมเป็นแห่งที่ 4 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

         ในปี 2550 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นได้ถอนตัวออกจากโครงการ จึงเหลือศูนย์ที่ดําเนินการอยู่ 3 ศูนย์ คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษโดยมีผู้อํานวยการสมศักดิ์  ปาละจูม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดเป็นประธานโครงการ และปัจจุบัน นักศึกษารุ่นที่ 10 จํานวน 150 คน

ไม่ใช่พรรคนาซีน๊ะ Arava จงเจริญต่างหาก   ช่วยกันขุด ตรงนี้แหละเขาฝังทองไว้

วินัย คุณธรรม จริยธรรม มีพร้อมครับ  ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

         1.  เพื่อให้โอกาสแก่นักศึกษาที่สนใจด้านการเกษตร ไปศึกษาและปฏิบัติงานที่ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างยิ่งทางด้านการเกษตร

ยิ้มๆ สู้ตายค่ะ  นี่แหละครูแดงจอมพลัง

         2.  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์ม (on the job training) และสามารถนําเอาความรู้ และประสบการณ์นั้นๆมา ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรไทยที่สนใจได้ อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ของประทศไทยได้

ไม่ใช่กาคาบพริกน๊ะ   ผมอยู่อิสราเอลคร้าบ

         3.  เพื่อให้นักศึกษาได้สําเร็จหลักสูตร ปวส. พืชศาสตร์ ภายใน 2 ปีการศึกษา จากความร่วมมือกับArava International Center for Agriculture and Training (AICAT)  

โรงงานคัดแยกผลผลิต   นี่แหละไร่ที่อิสราเอล

วิธีดําเนินงาน

         1.  บุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือบุคลากรสังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั้ง  3  แห่ง นิเทศนักศึกษาปีการศึกษา  2550  ณ ประเทศอิสราเอล

         2.  มอบตัว/ลงทะเบียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ ที่ศูนย์ทั้ง  3  แห่ง

         3.  เข้าค่ายปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโครงการ

ฝึกระเบียบวินัย  อดทน เข้มแข็ง

         4.  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

                  4.1. ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนพิเศษที่  1  (มีนาคม – เมษายน)

                  4.2. ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนพิเศษที่  2  (เมษายน – พฤษภาคม)

                  4.3. ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  1  (พฤษภาคม –  สิงหาคม)

                  4.4. การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรที่ประเทศอิสราเอล (กันยายน– กรกฎาคม)

                  4.5. ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  4  (ตุลาคม– กุมภาพันธ์ )

ทำโครงการ  เรียนรู้จากสถานที่จริง

         5.  ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    และฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (จัดอบรมนอกเวลาเรียนปกติ)  ความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนการเดินทางไปประเทศอิสราเอล(มีนาคม – สิงหาคม)

         6.  จัดทัศนศึกษาฟาร์มเกษตรกร  3-5  ครั้ง    ก่อนเดินทางไปประเทศอิสราเอล

         7.  พิธีเปิดโครงการฯ    ปีการศึกษา

         8.  ตรวจโรคครั้งที่ 1

         9.  เข้าค่ายภาษาอังกฤษเข้มข้นก่อนเดินทาง

         10. ตรวจโรคครั้งที่ 2 และนําส่งสนามบิน

         11. ศึกษาและปฏิบัติงานในฟาร์มเกษตรกรชาวยิว

         12. ทํา Mini project

         13. กลับประเทศไทยและเรียนในภาคเรียนที่ 4

         14. จบการศึกษา ระดับ ปวส. พืชศาสตร์

นำความรู้กลับมาใช้บ้านเฮาค่ะ   เกษตรรุ่นใหม่ เราทำได้

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Sisaket College of Agriculture and Technology
 91 ม.8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000   โทร. 045-612934 Fax 045-613438
E-mail :  saraban@sskcat.ac.th   
 Webmaster::  prajak.n@sskcat.ac.th