Sisaket College of Agriculture and Technology " The institute that can change your life. "

||สอศ||สำนักอำนวยการ||C-poor ||E-Office||บทเรียนออนไลน์||อ่านข่าว||ข่าวศรีเกษบ้านเรา||

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
Google Search   

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร วษท.ศก.
โครงสร้างการบริหารงาน
ตารางสอน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กรอบจัดทำแผน 2559

ข้อมูลสถานประกอบการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

กระดานข่าวเกษตรศรี

ร้านค้าพันธุ์ไม้

KM เกษตรศรี

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถิติจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เทศกาลและงานประเพณี

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาประมง

จังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศ.ก.
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
สำนักงานแรงงานจังหวั
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ตลาดนัดแรงงานจังหวัด

สถานศึกษาและหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักนโยบายและแผน
สำนักติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
สำนักมาตรฐานอาชีวฯ
สำนักวิจัยและพัฒนา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
กลุ่มงานนโยบายและติดตาม

อศจ. ศรีสะเกษ

ศูนย์ปฏิบัติการ POC อศจ.

ระบบงานสารบัญ e-document

เว็บบริหารจัดการองค์ความรู้

สถานศึกษา

ว.เทคนิคศรีสะเกษ

ว.การอาชีพศรีสะเกษ

ว.เทคนิคกันทรลักษ
ว.การอาชีพขุนหาญ
ว.สารพัดช่างศรีสะเกษ
วทก.กันทรารมย์
วทก.ราษีไศล

โครงการร่วมต่างประเทศ
รร.พระราชทานกัมปงเชลเตียล
อาราวา ไทย-อิสราเอล
ฝึกงานไทย-เดนมาร์ก
โครงการอาสาสมัครเกาหลีฯ
ทวีภาคี-เบทาโกร
ทวีภาคีโคนม
โครงการแลกเปลี่ยนไนจีเรีย
สถิติเว็บไซด์
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
1,521
เดือนที่แล้ว
4,470
ปีนี้
5,991
ปีที่แล้ว
32,402

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2555

Link น่าสนใจ

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

วิสัยทัศน์

                วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  เป็นองค์กรในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรบวิชาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึงตลอดชีวิต  มีคุณภาพได้มาตรฐานและจัดการองค์ความรู้ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ  

พันธกิจ

      1.  การจัดหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

           ตลาดแรงงาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      2.  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

      3.  การบริหารสังคมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      4.  การวิจัยและพัฒนา

      5.  การสร้างความเป็นหุ้นส่วน

 

ปรัชญา

 

                          ความรู้เป็นเลิศ          ประเสริฐจริยา

         มีพลาสมบูรณ์          เพิ่มพูนหัตถกรรม    

 

คติพจน์

 

“ความรู้ คู่คุณธรรม นำวิชาชีพ”    

ที่ตั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  

ตั้งอยู่เลขที่  91  หมู่  8  ตำบลหนองครก อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  33000  

 

แผนที่

 

       

รายงานข้อมูล

รายงานการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานการปฏิบัติงานฟาร์มประจำเดือน

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

หลักสูตรปริญญาตรี (ทลบ.)

ข้อมูลหลักสูตร (ทลบ.) ต่อเนื่อง

กรรมการหลักสูตร

คณะผู้สอน

ปฏิทินการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษา 2559

บริการข้อมูลนักศึกษา

ตรวจสอบผลการเรียน

รายชื่อนักศึกษา 2560

 บทเรียนออนไลน์(เก่า)

 บทเรียนออนไลน์

เว็บไซต์ครู

เว็บไซด์ผลงานนักศึกษา

เว็บไซด์ตลาดสดออนไลน์

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบออนไลน์

ระบบบริหารงานวิทยาลัย

ระบบงานบุคลากร วษท.ศก

ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ

เสวนา & ผู้อำนวยการ

ร้านค้าพันธุ์ไม้

KM เกษตรศรี

E-learning

เรียนผสมเทียมออนไลน์

จุฬาออนไลน์

NECTEC

thaiwbi

e-learning วษท.ชัยภูมิ

e-learning Krudet.com

e-learning วษท.เชียงราย

e-learning วษท,นครราชสีมา

school net !!!

วัดผลดอทคอม

ห้องสมุด

ห้องสมุด online

AIT

วิทยานิพนธ์ไทย

ห้องสมุด ม.ขอนแก่น

ห้องสมุด ม.มหาสารคาม

ห้องสมุด ม.เชียงใหม่

ห้องสมุด ม.จุฬาฯ

ห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์

ห้องสมุด ม.เกษตรศาสตร์

ห้องสมุด ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

จัดหางาน

กรมการจัดหางาน

สมัครงาน

สมัครงานกับ Jobthai

หางานกับJob Thai Web

การศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Sisaket College of Agriculture and Technology
 90 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000   โทร. 045-612934 Fax 045-613438
E-mail :  sskcat@sskcat.ac.th   
 Webmaster::  prajak.n@sskcat.ac.th