Sisaket College of Agriculture and Technology " The institute that can change your life. "

||สอศ||สำนักอำนวยการ||C-poor ||E-Office||บทเรียนออนไลน์||อ่านข่าว||ข่าวศรีเกษบ้านเรา||

วันจันทร์ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Google Search   

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร วษท.ศก.
โครงสร้างการบริหารงาน
ตารางสอน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กรอบจัดทำแผน 2559

ข้อมูลสถานประกอบการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

กระดานข่าวเกษตรศรี

ร้านค้าพันธุ์ไม้

KM เกษตรศรี

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถิติจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เทศกาลและงานประเพณี

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาประมง

จังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศ.ก.
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
สำนักงานแรงงานจังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ตลาดนัดแรงงานจังหวัด

สถานศึกษา

ว.เทคนิคศรีสะเกษ

ว.การอาชีพศรีสะเกษ

ว.เทคนิคกันทรลักษ
ว.การอาชีพขุนหาญ
ว.สารพัดช่างศรีสะเกษ
วทก.กันทรารมย์
วทก.ราษีไศล

โครงการร่วมต่างประเทศ
รร.พระราชทานกัมปงเชลเตียล
อาราวา ไทย-อิสราเอล
ฝึกงานไทย-เดนมาร์ก
โครงการอาสาสมัครเกาหลีฯ
ทวีภาคี-เบทาโกร
ทวีภาคีโคนม
โครงการแลกเปลี่ยนไนจีเรีย
สถิติเว็บไซด์
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
2,089
เดือนที่แล้ว
2,163
ปีนี้
22,581
ปีที่แล้ว
22,035

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560

Link น่าสนใจ

 

รายชื่อสถานประกอบการร่วมกับ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

 

           แผนกวิชาสัตวศาสตร์

             1.  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์สุรินทร์

             2.  อุทัยวรรณฟาร์ม (สุกร)

             3.  มูร่าฟาร์ม

             4.  สหกรณ์เกษตรสีคิ้ว

             5.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

             6.  ประมวลฟาร์ม  (โคนม)

             7.  บริษัทท็อปธุรกิจการเกษตร  (ไก่เนื้อ)

             8.  ไตรรงค์ฟาร์ม  (ไก่ไข่)

             9.  สังวรฟาร์ม

             10. สหกรณ์โคนมพิมาย  จำกัด

             11. ฟาร์มไตรรงค์

             12. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ

             13. สำนักงานปศุสัตว์กันทรารมย์

             14. สำนักงานปศุสัตว์กันทรลักษ์

             15. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนหาญ

             16. คลินิกสัตว์สบาย

             17. บริษัท  ซี  พี  จำกัด

             18. บริษัทเบทาโกร  จำกัด

 

             แผนกวิชาประมง

             1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร

             2.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศรีสะเกษ

             3.  สุนีรัตน์ฟาร์ม

             4.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี

             5.  สถานีประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

             6.  สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเลย

             7.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี

 

             แผนกวิชาช่างกลเกษตร

             1.  ผู้จัดการอู่วรัญญา  จังหวัดศรีสะเกษ

             2.  ผู้จัดการประจวบการช่าง  จังหวัดศรีสะเกษ

             3.  ผู้จัดการอู่รถทวีทรัพย์  จังหวัดศรีสะเกษ

             4.  ผู้จัดการหลาวทอง  จังหวัดศรีสะเกษ

 

             แผนกวิชาพืชศาสตร์

             1.  สวนสิริวัฒนา  จันทบุรี

             2.  ฟาร์มเห็ดดอกลำดวน  จังหวัดศรีสะเกษ

             3.  ไร่คลายกังวล  อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย

             4.  สวนเพชรสำโรง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

             5.  ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  จังหวัดเชียงใหม่

             6.  สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

             7.  โมดิห์ทรี  จำกัด  กรุงเทพฯ

 

             แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

             1.  โรงพยาบาลศรีสะเกษ

             2.  ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

             3.  โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

             4.  ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ

             5.  ศูนย์บริการสาธารณะสุข  2

             6.  ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

             7.  ธนาคารกรุงไทย  (สาขาศรีสะเกษ)

             8.  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

             9.  บริษัทมิตซูไทยยนต์  (สาขาศรีสะเกษ)

             10. สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

             11. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ

             12. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

             13. บริษัทโฮฮุกุประเทศไทยจำกัด

             14. บริษัทเกาะกงเพลนสเตชั่น

             แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

             บริษัทฮาลาน  ฟูด  เซ็นเตอร์  ประเทศไทย  จำกัด

 

 

             หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานทวิภาคี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

             ปรับปรุงข้อมูล : 12 พฤษภาคม 2559

 

ดร.โสภา มะเครือสี
ผู้อำนวยการ
งานทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน
รายชื่อนักศึกษา 2562

รายงานข้อมูล

รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการปฏิบัติงานฟาร์มประจำเดือน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

หลักสูตรปริญญาตรี (ทลบ.)

ข้อมูลหลักสูตร (ทลบ.) ต่อเนื่อง
กรรมการหลักสูตร
คณะผู้สอน
ปฏิทินการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษา 2559
บทเรียนออนไลน์
 บทเรียนออนไลน์(เก่า)
 บทเรียนออนไลน์

เว็บไซต์ครู

เว็บไซด์ผลงานนักศึกษา
ระบบออนไลน์

ระบบบริหารงานวิทยาลัย

ระบบงานบุคลากร วษท.ศก
ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ
เสวนา & ผู้อำนวยการ
ร้านค้าพันธุ์ไม้
KM เกษตรศรี

E-learning

เรียนผสมเทียมออนไลน์
จุฬาออนไลน์
NECTEC
thaiwbi
e-learning วษท.ชัยภูมิ
e-learning Krudet.com
e-learning วษท.เชียงราย
e-learning วษท,นครราชสีมา
school net !!!
วัดผลดอทคอม

ห้องสมุด

ห้องสมุด online
AIT
วิทยานิพนธ์ไทย
ห้องสมุด ม.ขอนแก่น
ห้องสมุด ม.มหาสารคาม
ห้องสมุด ม.เชียงใหม่
ห้องสมุด ม.จุฬาฯ
ห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์
ห้องสมุด ม.เกษตรศาสตร์
ห้องสมุด ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

จัดหางาน

กรมการจัดหางาน
สมัครงาน
สมัครงานกับ Jobthai
หางานกับJob Thai Web

การศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Sisaket College of Agriculture and Technology
 91 ม.8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000   โทร. 045-612934 Fax 045-613438
E-mail :  saraban@sskcat.ac.th   
 Webmaster::  prajak.n@sskcat.ac.th