Sisaket College of Agriculture and Technology " The institute that can change your life. "

||สอศ||สำนักอำนวยการ||C-poor ||E-Office||บทเรียนออนไลน์||อ่านข่าว||ข่าวศรีเกษบ้านเรา||

วันจันทร์ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Google Search   

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร วษท.ศก.
โครงสร้างการบริหารงาน
ตารางสอน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กรอบจัดทำแผน 2559

ข้อมูลสถานประกอบการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

กระดานข่าวเกษตรศรี

ร้านค้าพันธุ์ไม้

KM เกษตรศรี

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถิติจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เทศกาลและงานประเพณี

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาประมง

จังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศ.ก.
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
สำนักงานแรงงานจังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ตลาดนัดแรงงานจังหวัด

สถานศึกษา

ว.เทคนิคศรีสะเกษ

ว.การอาชีพศรีสะเกษ

ว.เทคนิคกันทรลักษ
ว.การอาชีพขุนหาญ
ว.สารพัดช่างศรีสะเกษ
วทก.กันทรารมย์
วทก.ราษีไศล

โครงการร่วมต่างประเทศ
รร.พระราชทานกัมปงเชลเตียล
อาราวา ไทย-อิสราเอล
ฝึกงานไทย-เดนมาร์ก
โครงการอาสาสมัครเกาหลีฯ
ทวีภาคี-เบทาโกร
ทวีภาคีโคนม
โครงการแลกเปลี่ยนไนจีเรีย
สถิติเว็บไซด์
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
2,089
เดือนที่แล้ว
2,163
ปีนี้
22,581
ปีที่แล้ว
22,035

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560

Link น่าสนใจ

 

วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

สายใยไทย - กัมพูชา


       

               วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล เป็นวิทยาลัยตั้งอยู่ในอำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม ประเทศกัมพูชา ก่อตั้งโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชนชาวกัมพูชา เพื่อตอบแทนน้ำใจไมตรี รวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์และเป็นมิตรที่ดีต่อกันของประชาชนชาวไทยกับกัมพูชา

ประวัติ

                วิทยาลัยกำปงเฌอเตียลกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากที่เสด็จฯ เยือนกัมพูชาครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2535 โดยทรงเป็นราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ ทรงพระราชดำริพระราชทานความช่วยเหลือกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา รัฐบาลโดยสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรี จึงได้สนองแนวพระราชดำริ ขอพระราชทานระบบการศึกษา และน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน 45 ไร่ (ต่อมาขยายเป็น 117 ไร่) ในอำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม เป็นพื้นที่ก่อสร้าง

                เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาและการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน โดยมีกรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสนองพระราชดำริ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนพระราชทานในราชอาณาจักรกัมพูชา และทรงรับเป็นประธานโครงการ

                วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2544 ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก และขยายพื้นที่ออกไปอีก 72 ไร่ รวมเป็น 117 ไร่ การก่อสร้างทั้งหมดเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนแก่นักเรียนเพื่อให้มาศึกษาต่อในประเทศไทยในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อนำความรู้กลับไปสอนและพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานเครื่องดนตรีปี่พาทย์ครบชุด พระราชทานทรัพย์สำหรับจ้างครูท้องถิ่นผู้ชำนาญการสอนนาฏศิลป์และดนตรี

สรุปการให้ความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

                 พ.ศ. 2545   ให้การอบรมครูจากโรงเรียนพระราชทานฯกำปงเฌอเตียลในราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๒ คนเป็นเวลา 4 เดือน ในสาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ เพื่อ กลับไปเป็นครูสอนสายอาชีวศึกษาที่โรงเรียน      

                 พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน   วิทยาลัยฯได้ส่งบุคลากรของวิทยาลัย ไปราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อติดตามสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ กับโรงเรียนพระราชทานฯกำปงเฌอเตียล อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1ครั้ง ครั้งละประมาณ 7 วัน เสมอมา

                  พ.ศ. 2547    วิทยาลัยฯได้รับนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 36 คน เข้าเรียนที่วิทยาลัยฯ โดยดำเนินการภายใต้นโยบายการให้ความร่วมมือทางการค้า,การศึกษา, การสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน  ของจังหวัด,  อบรมครูจากโรงเรียนพระราชทานฯเพื่อเดิมอีก 4 คน  

                  พ.ศ. 2548   วิทยาลัยฯได้รับนักศึกษา ทุนพระราชทานฯจากโรงเรียน พระราชทานฯ กำปงเฌอเตียล จำนวน  4 คน (ปวช. 2 คน ปวส. 2 คน)

                  พ.ศ. 2549   รับนักศึกษา ทุนพระราชทานเพื่อเติมจากโรงเรียนพระราชทานฯ กำปงฌเอเตียล เพิ่มอีก 8 ราย (ปวช. 2 ราย ปวส. 8 ราย) และรับนักเรียนทุนส่วนตัวเพิ่มอีก 2 ราย

                  พ.ศ. 2550    รับนักศึกษา ทุนพระราชทานเพื่อเติมจากโรงเรียนพระราชทานฯ กำปงฌเอเตียล เพิ่มอีก 8 ราย (ปวช. 2 ราย ปวส. 10 ราย) และรับนักเรียนทุนส่วนตัวเพิ่มอีก 3 ราย

                  พ.ศ. 2551     จัดการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นให้เกษตรกรและครูกัมพูชา 3 รุ่น ๆ ละประมาณ 60 คน ครั้ง ละ 20 วัน โดยดำเนินการภายใต้นโยบายการให้ความร่วมมือทางการค้า,การศึกษา, การสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน  ของจังหวัดศรีสะเกษ และรับนักเรียนทุนส่วนตัวอีก 2 ราย

                  พ.ศ. 2552   รับนักเรียนทุนส่วนตัว เข้าศึกษา ต่อ จำนวน 3 ราย  และในปีการศึกษานี้ วิทยาลัยฯ โดยผู้อำนวยการอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ  (ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน)มีนโยบายให้ทุนการศึกษา กับนักเรียนกัมพูชาในระดับ ปวส. จำนวน 10 ทุน  ส่วนในระดับปวช.สามารถรับนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาได้เป็นจำนวนมาก หากมีผู้สนใจเข้าศึกษา เพราะวิทยาลัยฯมี สวัสดิการให้นักเรียนในระดับปวช. คือ ที่พักฟรี, อาหารฟรี, และไม่เก็บค่าบำรุงการศึกษา, นอกจากนี้นักเรียนที่ศึกษาของวิทยาลัยฯ ยังสามารถหารายได้เสริมในช่วงวันหยุดเพื่อเป็นรายจ่ายให้กับตนเองอีกด้วย  นับได้ว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  ได้ให้ความร่วมมือกับนโยบายฯ ของจังหวัดเป็นอย่างดีเสมอมา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา :  ครูสายันต์  กุลรัตน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ (ผู้ประสานงาน)

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Sisaket College of Agriculture and Technology
 91 ม.8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000   โทร. 045-612934 Fax 045-613438
E-mail :  saraban@sskcat.ac.th   
 Webmaster::  prajak.n@sskcat.ac.th