Sisaket College of Agriculture and Technology " The institute that can change your life. "

||สอศ||สำนักอำนวยการ||C-poor ||E-Office||บทเรียนออนไลน์||อ่านข่าว||ข่าวศรีเกษบ้านเรา||

วันพุธที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
Google Search   

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร วษท.ศก.
โครงสร้างการบริหารงาน
ตารางสอน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

กระดานข่าวเกษตรศรี

ร้านค้าพันธุ์ไม้

KM เกษตรศรี

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถิติจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เทศกาลและงานประเพณี

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาประมง

จังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศ.ก.
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
สำนักงานแรงงานจังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ตลาดนัดแรงงานจังหวัด

สถานศึกษา

ว.เทคนิคศรีสะเกษ

ว.การอาชีพศรีสะเกษ

ว.เทคนิคกันทรลักษ
ว.การอาชีพขุนหาญ
ว.สารพัดช่างศรีสะเกษ
วทก.กันทรารมย์
วทก.ราษีไศล

โครงการร่วมต่างประเทศ
รร.พระราชทานกัมปงเชลเตียล
อาราวา ไทย-อิสราเอล
ฝึกงานไทย-เดนมาร์ก
โครงการอาสาสมัครเกาหลีฯ
ทวีภาคี-เบทาโกร
ทวีภาคีโคนม
โครงการแลกเปลี่ยนไนจีเรีย
สถิติเว็บไซด์

ตั้งแต่ 11 ก.ค. 2566

Link น่าสนใจ

โครงการร่วมมือกับประเทศเดนมาร์ก

            

ภูมิศาสตร์และประชากร

   ประชากรห้าล้านคน

           เดนมาร์กมีประชากรประมาณ 5.4 ล้านคน ประชากรจำนวนแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อาศัยอยู่ในตัวเมืองต่างๆ เกือบ 1.6 ล้านคนอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ กรุงโคเปนเฮเกน และรอบเขตของเมืองใหญ่ๆ Århus เป็นเมืองใหญ่สุดอันดับสองของเดนมาร์ก โดยมีจำนวนประชากรราว 300,000 คน ภาษาเดนิชเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันโดยทั่วไปในประเทศ ประชากรราว 270,000 คน หรือประมาณ 5% ของประชากรทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มนอร์ดิก ประเทศอื่นๆในยุโรป อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกา

    เต็มไปด้วยเกาะ

          เดนมาร์กประกอบด้วยคาบสมุทรจัตแลนด์ (Jylland) ซึ่งมีเกาะใหญ่น้อยรวมกันถึง 406 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือ Sjælland และ Fyn ส่วนเกาะอื่นๆ ที่เหลือโดยส่วนใหญ่จะเป็นเกาะเล็กๆ ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนน้อย

          โคเปนเฮเกน เมืองหลวงของเดนมาร์ก เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนเกาะ Sjælland เมืองใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรจัตแลนด์ได้แก่ Århus, Aalborg และ Esbjerg เมืองใหญ่ที่สุดบนเกาะ Fyn คือ Odense สถานที่ส่วนใหญ่ในเดนมาร์กจะตั้งอยู่ใกล้บริเวณชายฝั่ง เดนมาร์กมีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 7,300 กิโลเมตร เดนมาร์กเป็นประเทศที่ไม่มีภูเขา จุดที่อยู่สูงสุดจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 173 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่บนพื้นดินเป็นพื้นที่เพาะปลูก

         เดนมาร์กมีถนนและรถไฟหลายสาย คุณสามารถเดินทางด้วยรถประจำทางหรือรถไฟไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในประเทศได้เกือบตลอดเวลา บริการเรือเฟอร์รี่มีไว้สำหรับการเดินทางไปตามเกาะต่างๆ ระหว่างคาบสมุทรจัตแลนด์ เกาะ Fyn และเกาะ Sjælland มีระบบสะพานที่เชื่อมโยง รวมทั้งยังมีสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงโคเปนเฮเกนกับเมือง Malmö ในสวีเดนอีกด้วย

 

การปกครองของประเทศเดนมาร์ก

    ระบอบประชาธิปไตยโดยมีผู้แทน

          เดนมาร์กปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีผู้แทน นั่นหมายความว่า มีการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญที่สุดอยู่ในอำนาจของ นักการเมืองที่ได้รับการเลือกในระบอบประชาธิปไตยให้เข้าสู่รัฐสภา สภาเขต และหน่วยงานควบคุมการทำงานของเทศบาล ของเดนมาร์ก

    อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ

          ในเดนมาร์ก มีการแบ่งอำนาจออกเป็นสามส่วน อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการเป็นอำนาจที่เป็นอิสระจากกันโดยสิ้นเชิง Folketinget หรือรัฐสภาแห่งชาติของเดนมาร์ก มีหน้าที่ผ่านร่างกฎหมาย รัฐบาลมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวโดยการร่วมมือจากหน่วยงานบริหารสาธารณะ ฝ่ายตุลาการ ซึ่งหมายรวมถึงศาลท้องถิ่น/ศาลแขวง ศาลสูง และศาลฎีกา มีหน้าที่ตัดสินพิพากษาและกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆ

    ระบอบประชาธิปไตยเริ่มใช้ในปีค.ศ. 1849

          ระบอบประชาธิปไตยของเดนมาร์กวางอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญปีค.ศ. 1849 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น ในปีค.ศ. 1915 ได้มีการแก้ไขให้สตรีมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญที่มีใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1953 ซึ่งแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่หลักการพื้นฐานยังคงเดิม

    สิทธิตามรัฐธรรมนูญ

          รัฐธรรมนูญของเดนมาร์ก ระบุข้อกำหนดพื้นฐานที่เกี่ยวกับการปกครองของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน รัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัตที่ประกันสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินส่วนบุคคล เสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิในการตั้งสมาคม สิทธิในการชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรม และเสรีภาพในการแสดงออกไม่ว่าจะโดยการเขียน การพูด หรืออื่นๆ

          เสรีภาพในการออกความคิดเห็น หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งๆ ในเดนมาร์ก สามารถเผยแพร่สิ่งที่ตนคิดและรู้สึกได้โดยเสรี ทว่าต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและศาลโดยทั่วไป คุณอาจถูกฟ้องร้องว่าหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือใช้ถ้อยคำในลักษณะคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย ตัวอย่างเช่น การวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อหรือกลุ่มชาติพันธุ์

   สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2

          สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 ทรงขึ้นครองราชย์แห่งประเทศเดนมาร์กตั้งแต่ปีค.ศ. 1972 ราชวงศ์ของเดนมาร์กเป็นที่ยกย่องอย่างมากในหมู่พสกนิกร ประชาชนมักตั้งตาคอยฟังพระราชดำรัสของพระองค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งมีการถ่ายทอดทางวิทยุและโทรทัศน์ในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

 

ราชวงศ์

    ราชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

         ราชวงศ์ของเดนมาร์กมีอายุยืนนานที่สุดในโลก ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ พระราชินี เจ้าฟ้าชายและเจ้าฟ้าหญิงมากมายหลายพระองค์ มาเป็นเวลามากกว่า 1,000 ปี ราชวงศ์ของเดนมาร์กไม่มีอำนาจทางการเมือง แต่มีบทบาทต่อชีวิตของประชาชนในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเดนมาร์กในต่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัครฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์ ณ ประเทศเดนมาร์ก

     1.  เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวส. 1 สาขาสัตวศาสตร์ สัตวรักษ์

     2.  อายุ 19 ปี บริบรูณ์นับถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 และอายุไม่เกิน 30 ปี เป็นชายจริง ความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. หญิงแท้ความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. และเป็นโสด

     3.  มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

     4.  สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบรูณ์ ไม่มีโรคติดต่อ สุขภาพจิตปกติ ไม่ก้าวร้าว

     5.  มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในด้านโคนม สุกร แทรกเตอร์และอุปกรณ์เครื่องมือทุ่นแรงฟาร์ม อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถติดต่อ สื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

     6.  ไม่มีอุปสรรคในเรื่องการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ในขณะที่กำลังฝึกงานอยู่ที่ประเทศเดนมาร์ก

     7.  ไม่เคยศึกษา ดูงาน หรือฝึกงาน อยู่ในต่างประเทศ เป็นระยะเวลานานเกินกว่า 30 วัน

     8.  ต้องฝึกงานอยู่ในประเทศเดนมาร์กเป็นระยะเวลา 1 ปี

     9.  ไม่สูบบุหรี่ และเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด

     10. สามารถรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-โคเปนเฮเก้นได้ ราคาตั๋วอายุ 1 ปี ประมาณ 47,000 บาท

 

รายชื่อนักศึกษาโครงการร่วมมือกับประเทศเดนมาร์ก

ระหว่างรุ่น 11 – 16 ปี 2549 - 2554

          1.  นายสมเกียรติ  นรดิษฐ์           รุ่น 11 ปี 2549

          2.  นายพนมรุ้ง  น้อยสงวน           รุ่น 12 ปี 2550

          3.  นายอภิชิต  คำทรัพย์              รุ่น 12 ปี 2550

          4.  นายภูสิทธิ์  บุญเสนอ              รุ่น 14 ปี 2552

          5.  นายรุจน์จิโรจน์  แหวนแก้ว       รุ่น 14 ปี 2552

          6.  นายสิทธิชัย  ชูเลิศ                 รุ่น 15 ปี 2553

          7.  นายดุษฎี  ลอยกระโทก           รุ่น 16 ปี 2554

          8.  นายจิรายุส  บุญโญ                 รุ่น 16 ปี 2554

 

  

 

ดร.โสภา มะเครือสี
ผู้อำนวยการ
งานทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน
รายชื่อนักศึกษา

รายงานข้อมูล

รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการปฏิบัติงานฟาร์มประจำเดือน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

หลักสูตรปริญญาตรี (ทลบ.)

ข้อมูลหลักสูตร (ทลบ.) ต่อเนื่อง
กรรมการหลักสูตร
คณะผู้สอน
ปฏิทินการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษา 2559
บทเรียนออนไลน์
 บทเรียนออนไลน์(เก่า)
 บทเรียนออนไลน์

เว็บไซต์ครู

เว็บไซด์ผลงานนักศึกษา
ระบบออนไลน์

ระบบบริหารงานวิทยาลัย

ระบบงานบุคลากร วษท.ศก
ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ
เสวนา & ผู้อำนวยการ
ร้านค้าพันธุ์ไม้
KM เกษตรศรี

E-learning

เรียนผสมเทียมออนไลน์
จุฬาออนไลน์
NECTEC
thaiwbi
e-learning วษท.ชัยภูมิ
e-learning Krudet.com
e-learning วษท.เชียงราย
e-learning วษท,นครราชสีมา
school net !!!
วัดผลดอทคอม

ห้องสมุด

ห้องสมุด online
AIT
วิทยานิพนธ์ไทย
ห้องสมุด ม.ขอนแก่น
ห้องสมุด ม.มหาสารคาม
ห้องสมุด ม.เชียงใหม่
ห้องสมุด ม.จุฬาฯ
ห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์
ห้องสมุด ม.เกษตรศาสตร์
ห้องสมุด ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

จัดหางาน

กรมการจัดหางาน
สมัครงาน
สมัครงานกับ Jobthai
หางานกับJob Thai Web

การศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Sisaket College of Agriculture and Technology
 91 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000   โทร. 045-612934 Fax 045-613438
E-mail :  sskcat@sskcat.ac.th   
 Webmaster::  prajak.n@sskcat.ac.th