Sisaket College of Agriculture and Technology " The institute that can change your life. "

||สอศ||สำนักอำนวยการ||C-poor ||E-Office||บทเรียนออนไลน์||อ่านข่าว||ข่าวศรีเกษบ้านเรา||

วันเสาร์ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
http://www.facebook.com/sskcat Google    

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร วษท.ศก.
โครงสร้างการบริหารงาน
ตารางสอน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กรอบจัดทำแผน 2559

ข้อมูลสถานประกอบการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

กระดานข่าวเกษตรศรี

ร้านค้าพันธุ์ไม้

KM เกษตรศรี

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถิติจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เทศกาลและงานประเพณี

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาประมง

จังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศ.ก.
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
สำนักงานแรงงานจังหวั
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ตลาดนัดแรงงานจังหวัด

สถานศึกษาและหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักนโยบายและแผน
สำนักติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
สำนักมาตรฐานอาชีวฯ
สำนักวิจัยและพัฒนา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
กลุ่มงานนโยบายและติดตาม

อศจ. ศรีสะเกษ

ศูนย์ปฏิบัติการ POC อศจ.

ระบบงานสารบัญ e-document

เว็บบริหารจัดการองค์ความรู้

สถานศึกษา

ว.เทคนิคศรีสะเกษ

ว.การอาชีพศรีสะเกษ

ว.เทคนิคกันทรลักษ
ว.การอาชีพขุนหาญ
ว.สารพัดช่างศรีสะเกษ
วทก.กันทรารมย์
วทก.ราษีไศล

โครงการร่วมต่างประเทศ
รร.พระราชทานกัมปงเชลเตียล
อาราวา ไทย-อิสราเอล
ฝึกงานไทย-เดนมาร์ก
โครงการอาสาสมัครเกาหลีฯ
ทวีภาคี-เบทาโกร
ทวีภาคีโคนม
โครงการแลกเปลี่ยนไนจีเรีย
สถิติเว็บไซด์
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
996
เดือนที่แล้ว
2,225
ปีนี้
21,719
ปีที่แล้ว
32,402

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2555

Link น่าสนใจ

 

ทำเนียบนักศึกษา

 

ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

ประจำปีการศึกษา 2559

 

จัดการ

ที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

1 5945030501  นายทศพล ปัทมะ 085-7802358
2 5945030502  นายธวัชชัย สืบเสน 082-1558727
3 5945030503  นายรุจน์จิโรจน์ แหวนแก้ว 083-7460403
4 5945030504  นางสาวนฤมล แก้วจันทร์ 092-1587114
5 5945030505  นายบุญนำ วงษ์จันทร์ 085-3275682
6 5945030506  นายณรากรณ์ ทับละคร 0xx-xxxxxxx
7 5945030507  นางสาวเปาวลี สิงห์เนตร 087-0713096
8 5945030508  นางสาวเลิศอุไร เลิศไกร 096-4895208
9 5945030509  นายอุเทน บุญคำอาจหาญ 087-6554059
10 5945030510  นายสมควร บุญบู่ 087-1083724
11 5945030511  นายสมพงษ์ ทีเขียว 080-7202209,099-6255
12 5945030512  นายอภิเดช ถาจันทร์ 088-3650389
13 5945030513  นายศุภวิชญ์ จันเทศ 098-3271448
14 5945030514  นายอิรายุทธ งามนัก 087-4462179
15 5945030515  นายอมรรัตน์ คำภานิล 088-3423835
16 5945030516  นางสาวยุพาวรรณ คำภานิล 084-8273328
17 5945030517  นายธีรภัทร์ ตันกวด 098-1277626
18 5945030518  นายพิชิต ทองแพรว 089-9304904
19 5945030519  นายธีรศักดิ์ พันธ์ยม 0822744563
20 5945030520  นายโสธร สังวร 061-0895955
21 5945030521  ดอน อินทรชาติ 085-7714772
22 5945030522  นายบุญชัย ชมบาล 061-9913469

 

รายงานข้อมูล

รายงานการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานการปฏิบัติงานฟาร์มประจำเดือน

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

หลักสูตรปริญญาตรี (ทลบ.)

ข้อมูลหลักสูตร (ทลบ.) ต่อเนื่อง

กรรมการหลักสูตร

คณะผู้สอน

ปฏิทินการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษา 2559

งานทะเบียน

ตรวจสอบผลการเรียน

รายชื่อนักศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษา 2561

แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน 2561

แบบสรุปผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ 2561

บทเรียนออนไลน์

 บทเรียนออนไลน์(เก่า)

 บทเรียนออนไลน์

เว็บไซต์ครู

เว็บไซด์ผลงานนักศึกษา

เว็บไซด์ตลาดสดออนไลน์

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบออนไลน์

ระบบบริหารงานวิทยาลัย

ระบบงานบุคลากร วษท.ศก

ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ

เสวนา & ผู้อำนวยการ

ร้านค้าพันธุ์ไม้

KM เกษตรศรี

E-learning

เรียนผสมเทียมออนไลน์

จุฬาออนไลน์

NECTEC

thaiwbi

e-learning วษท.ชัยภูมิ

e-learning Krudet.com

e-learning วษท.เชียงราย

e-learning วษท,นครราชสีมา

school net !!!

วัดผลดอทคอม

ห้องสมุด

ห้องสมุด online

AIT

วิทยานิพนธ์ไทย

ห้องสมุด ม.ขอนแก่น

ห้องสมุด ม.มหาสารคาม

ห้องสมุด ม.เชียงใหม่

ห้องสมุด ม.จุฬาฯ

ห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์

ห้องสมุด ม.เกษตรศาสตร์

ห้องสมุด ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

จัดหางาน

กรมการจัดหางาน

สมัครงาน

สมัครงานกับ Jobthai

หางานกับJob Thai Web

การศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Sisaket College of Agriculture and Technology
 90 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000   โทร. 045-612934 Fax 045-613438
E-mail :  sskcat@sskcat.ac.th   
 Webmaster::  prajak.n@sskcat.ac.th