Sisaket College of Agriculture and Technology " The institute that can change your life. "

||สอศ||สำนักอำนวยการ||C-poor ||E-Office||บทเรียนออนไลน์||อ่านข่าว||ข่าวศรีเกษบ้านเรา||

วันศุกร์ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
Google Search   

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร วษท.ศก.
โครงสร้างการบริหารงาน
ตารางสอน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กรอบจัดทำแผน 2559

ข้อมูลสถานประกอบการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

กระดานข่าวเกษตรศรี

ร้านค้าพันธุ์ไม้

KM เกษตรศรี

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถิติจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เทศกาลและงานประเพณี

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาประมง

จังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศ.ก.
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
สำนักงานแรงงานจังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ตลาดนัดแรงงานจังหวัด

สถานศึกษา

ว.เทคนิคศรีสะเกษ

ว.การอาชีพศรีสะเกษ

ว.เทคนิคกันทรลักษ
ว.การอาชีพขุนหาญ
ว.สารพัดช่างศรีสะเกษ
วทก.กันทรารมย์
วทก.ราษีไศล

โครงการร่วมต่างประเทศ
รร.พระราชทานกัมปงเชลเตียล
อาราวา ไทย-อิสราเอล
ฝึกงานไทย-เดนมาร์ก
โครงการอาสาสมัครเกาหลีฯ
ทวีภาคี-เบทาโกร
ทวีภาคีโคนม
โครงการแลกเปลี่ยนไนจีเรีย
สถิติเว็บไซด์
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,644
เดือนที่แล้ว
1,821
ปีนี้
8,851
ปีที่แล้ว
17,363

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560

Link น่าสนใจ

 

ข้อมูลตลาดแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

 

  บทสรุปวิเคราะห์ตลาดแรงงานประจำปี 2557

  บทสรุปวิเคราะห์ตลาดแรงงานประจำปี 2556

  บทสรุปวิเคราะห์ตลาดแรงงานประจำปี 2555

  บทสรุปวิเคราะห์ตลาดแรงงานประจำปี 2554

  บทสรุปวิเคราะห์ตลาดแรงงานประจำปี 2553

  บทสรุปวิเคราะห์ตลาดแรงงานประจำปี 2552

ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ

 

สถานประกอบการและลูกจ้าง
เดือน ประจำปี 2554

ขนาดของสถานประกอบการ 
(จำนวนลูกจ้าง)
จำนวนสถาน
ประกอบการ(แห่ง)
จำนวนลูกจ้าง (คน)
รวม ชาย หญิง เด็ก
รวม 1,747 13,734 7,950 5,784 0
1. 1-4 คน 1,098 2,308 1,329 979 -
2. 5-9 คน 358 2,343 1,423 920 -
3. 10-19 คน 152 2,001 1,211 790 -
4. 20-49 คน 106 3,294 2,080 1,214 -
5. 50-99 คน 13 937 563 374 -
6. 100-299 คน 20 2,851 1,344 1,507 -
7. 300-499 คน - 0 - - -
8. 500-999 คน - 0 - - -
9. ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป - 0 - 0 -

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หมายเหตุ: เด็ก หมายถึง แรงงานเด็กตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 

สถานประกอบการและผู้ประกันตน
เดือน กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนสถานประกอบการ
(แห่ง)
จำนวนผู้ประกันตน
(คน)
2,060 25,396

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

 

ข้อมูลแรงงานทั่วไปจังหวัดศีรสะเกษ

ขนาดพื้นที่จังหวัดประมาณ 8,839 ตร.กม. หรือประมาณ 5,524,985 ไร่
หน่วยการปกครองแบ่งเป็น อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล
จำนวนเขตปกครอง 22 - 206 2,557 191 27

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2554

52,638 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (ปี 2554) 34,042 บาท/ปี
อาชีพหลักของประชากร ทำนา ทำไร่
พืชเศรษฐกิจของจังหวัด ข้าว มันสำปะหลัง หอม กระเทียม
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท/วัน

ที่มา : กรมการปกครอง
        : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Sisaket College of Agriculture and Technology
 90 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000   โทร. 045-612934 Fax 045-613438
E-mail :  sskcat@sskcat.ac.th   
 Webmaster::  prajak.n@sskcat.ac.th